รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 30 มิถุนายน 2559