โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมร่วมกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการ SEU Summer 2016 : Documentary photography, Global studies & Marine biology in Thailand