ข่าวทั่วไป

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมร่วมกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการ SEU Summer 2016 : Documentary photography, Global studies & Marine biology in Thailand

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการ SEU Summer 2016 : Documentary photography, Global studies & Marine biology in Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักศึกษาจาก St. Edward’s University ประเทศอเมริกา จำนวน 10 คน มาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และปราชญ์ท้องถิ่นและได้รับประสบการณ์ในพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และการทำโครงงาน โดยใช้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นฐานในการเรียนรู้และสะท้อนมุมมองจากท้องถิ่นสู่สากล และมองผ่านความเป็นสากลลงมาสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความเป็นไทย ความเป็นท้องถิ่นที่ผ่านมุมมองและความเข้าใจในสังคมตะวันตก ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2559

TOP