ข่าวเด่น

แถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณารายงานผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป


TOP