ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อเรื่อง Look East Policy: Indian Maritime Perspective

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเอเชียศึกษาและ กลุ่มวิจัยการเคลื่อนย้ายของผู้คนยุคโลกาภิวัตน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อเรื่อง Look East Policy: Indian Maritime Perspective โดย Prof.Dr. GVC. Naidu, Chairperson, Centre for Indo-Pacific, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, India วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. – 17.00 น. ณ ประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP