อาศรมวัฒนธรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ปลูกฝังมรดกวัฒนธรรมให้เยาวชน