ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มวล. สานสัมพันธ์ชุมชน สร้างฝายมีชีวิตทุ่งบ้านไผ่” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ฝายทุ่งบ้านไผ่ คลองมันเอียน (หลังวัดบนถนน พื้นที่ด้านหลังโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)ในการนี้ จึงขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา พี่ๆ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวในวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์ โทรศัพท์ 3849 โทรสาร 3846

TOP