ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์