ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 บัดนี้ คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ ที่งานบริหารทรัพย์สิน ส่วนการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้

เอกสารแนบ

TOP