แจ้งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์