ข่าวทั่วไป

แจ้งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียน ประชาคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุม ครั้งพิเศษ/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณารายงานผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป


TOP