นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยปาล์มน้ำมัน