ข่าวทั่วไป

นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยปาล์มน้ำมันนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10 และนักเรียนทุน พสวท. รุ่นที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และหน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน โดยมี รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ และทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3

ในการนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมและซักถามผลงานวิจัยด้านการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมัน การผลิตแก๊สมีเทนจากชีวมวล การผลิตแอสต้าเเซนธินจากสาหร่ายสีแดง และการผลิตโยเกิร์ตลดคอเลสเตอรอล เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป

ประมวลภาพ

TOP