ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://master-shh.wu.ac.th

TOP