ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพย์สิน)