ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาอาเซียนศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่8/2559 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา สังกัดสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ Miss Kguyen Thi Hong Linh

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP