ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ (สาขาการเมืองการปกครอง)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 37/2558 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ (สาขาการเมืองการปกครอง) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ
นายธนัย เกตวงกต

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP