ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจ ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฟรีค่าธรรมเนียม กับกิจกรรม หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่(Mobile Unit)

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วยบริการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค สำหรับภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2559

โดยในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดให้บริการรับยื่นคำขอจดทะเบียน ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรษกร ฉันทวิโรจน์ (เล็ก) โทร.0 7567 3575

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/

TOP