ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศ รายชื่องาน 24: The Best of Both Worlds

 โครงการ นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนไทยสู่การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้คัดเลือกงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนสังคม พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เข้าโปรแกรม 24: The Best of Both Worlds จากทั้งหมด 41 งานที่แจ้งตอบรับเข้าร่วม ได้แก่

TF1 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

TF2 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนานโยบายชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

TF3 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบต้นทุนต่ำเพื่อกำจัดมลพิษที่เกิดจากการอบใบจากสูบยาของสถานประกอบการใน ต.ปากพูน อ.ปากพูน จ.นครศรีธรรมรา(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

TF4 การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

TF5 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

TF6 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนคนกลางน้ำ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

TF7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-ท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

TF8 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คน ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

TF9 การใช้ประโยชน์พืชภูมิปัญญาริมน้ำเพื่อสุขภาพชุมชนลุ่มน้ำคลองท่าแนะ กรณีต้นน้ำ-กลางน้ำ คลองท่าแนะ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

TF10 การสร้างมูลค่าเพิ่มของเห็ดตับเต่าโดยการยืดอายุการเก็บรักษาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

TF11 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดตับเต่าเชิงการค้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

TF12 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองโพธิ์ ของประชน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

TF13 การพัฒนาการผลิตมันเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

TF14 ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)

TF15 รูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

TF16 วัฒนธรรมครอบครัวในการดูแลสุขภาพทารกของชนเผ่าภูไท จังหวัดนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)

TF17 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรม กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตภัณฑ์มีดพร้านาถ่อน จังหวัดนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)

TF18 กระบวนการสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)

TF19 ผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศต่อชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

TF20 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์ข้าวไร่ในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

TF21 ความท้าทายของการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

TF22 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมสําหรับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในพื้นที่ตําบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

TF23 รูปแบบการใช้ชีวิตตามลำพังของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)

TF24 ข้าวไร่: พืชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

 

เจ้าของผลงานทั้ง 24 นี้ จะได้รับการหนุนเสริมให้พัฒนาต้นฉบับ บทความ ส่งวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI ได้ภายใน 24 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1 เริ่มต้นวันที่ 4 กรกฎาคม)

 

 

 


TOP