ข่าวทั่วไป

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายธงชาติ เวสพันธ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมี อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทศาสตร์ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และคณะให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย

ภาพกิจกรรม

TOP