ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์