มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)