ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ิ ร่วมเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร กสพท. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสพท. และตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผู้รับเชิญของ กสพท. รวมทั้งประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายโรงพยาบาล กสพท. (UHOSNET) เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ กสพท. และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพ

TOP