ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 59 ชันษา (4 กรกฎาคม 2559) เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะการทรงงานด้านงานวิจัยวิชาการ งานพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานสาธารณสุข ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนหน่วยงานภายในต่างๆ ของ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การรำถวายพระพร จากนั้น ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประธานในพิธีเปิดพานธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรพร้อมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสดังกล่าวนี้ นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล ตลอดจนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในกิจกรรม “มวล.สานสัมพันธ์ชุมชน : สร้างฝายมีชีวิตทุ่งบ้านไผ่” ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้อย่างต่อเนื่อง ที่ลานนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารบรรสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2559 นี้

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP