ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

4th year medical student from the University of Angers, France visit to WU for an exchange programสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จาก The University of Angers ประเทศฝรั่งเศส ที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึง 5 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งการฝึกประสบการณ์เป็น 2 ส่วน คือ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2559 และ 2) การเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ โรงพยาบาลสิชล ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ University of Angers มีแผนจะส่งนักศึกษาแพทย์มาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีก 3 คน โดยมีกำหนดเวลาระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพ

TOP