ข่าวทั่วไป

พิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๒มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และถวายเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและคณะสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป ร่วมทำพิธีปลุกเสก

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งเป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยโครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียนฯ ในครั้งนี้ได้จัดหาข้าวพื้นเมืองได้แก่ ข้าวพันธ์สังข์หยดของจังหวัดพัทลุง และข้าวพันธ์นางกลายของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เข้าพิธีปลุกเสก และทำขวัญข้าว “ข้าวมงคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ตัวอย่างพันธุ์ข้าวจะถูกจัดเก็บในพระวิหารหลวงเป็นเวลา ๘๔ วัน และจัดพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และปลูกข้าวนาหว่าน ในแปลงนาข้าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พื้นที่ ๗๐ ไร่ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และทำพิธีเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

TOP