ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบปะประชาคมวลัยลักษณ์ “ก้าวไปด้วยกัน สรรสร้างวลัยลักษณ์”