ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและความก้าวหน้าในวิชาชีพในโลกยุคไร้พรมแดน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา

ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรปกติ แต่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://graduate.wu.ac.th/ และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปิยชาติ สึงตี (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
อีเมล : piyachat.suo@gmail.com โทร. 075-672728

อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา (เอเชียศึกษา)

อีเมล : tomdusit@yahoo.com โทร. 075-672718

TOP