สปสช.ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์