ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการ WMS-ค่ายออมสินเก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการ WMS-ค่ายออมสินเก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจ และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนต่างๆ กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการจัดการ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2) ระยะเวลาดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. และ
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 – 13.00 น.

3) สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

4) กิจกรรม

1.การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 (รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนตามเอกสารแนบ 2)
2. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตตามแนวคิดเยาวชนพอเพียง
3. การฟังเสวนา เรื่อง การดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

5) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ทีมละ 3 คน จำนวน 40 ทีม

6) การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

1. ค่าลงทะเบียนทีมละ 1,500 บาท (นักเรียน 3คนต่อ 1 ทีม)
2. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้หลายทีมต่อโรงเรียน
3. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าเลขที่บัญชี 02-009-812-6350 ชื่อบัญชี ค่าย WMS เยาวชนคนเก่ง ระดับชาติ ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 มาที่ wmscamp4@gmail.com จึงถือว่าสมัครสมบูรณ์
4. กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินจำนวนที่กำหนด ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์คัดเลือกทีมเข้าแข่งขัน และจะโอนเงินค่าสมัครคืนแก่ทีมที่ถูกปฏิเสธเข้าร่วมโครงการ
5. กำหนดส่งแผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
มาที่ wmscamp4@gmail.com

7) การคัดเลือกผลงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน โดยมีกำหนดเวลาไม่เกินทีมละ 10 นาที

8) รางงวัล

1. ผลงานชนะเลิศ รับโล่รางวัล จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เงินรางวัล 20,000 บาท
2. ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญรางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
3. ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญรางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

9) หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน

1.ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แตกต่าง
2.ความเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในเชิงการตลาด
4.ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
5.ความสามารถในการนำเสนอรวมถึงตอบคำถามต่อคณะกรรมการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmscamp.wu.ac.th

TOP