ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” ครั้งที่ ๑มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” ครั้งที่ ๑ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงาน

ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ จากคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลากรทางสุขภาพและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดจนนักวิจัยโดยทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายเครือข่ายทางวิทยาการสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา ตลอดจนการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย อันจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางสุขภาพของท้องถิ่น ในศตวรรษที่ 21" โดยนายแพทย์ มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พิษวิทยาโลหะหนัก แนวทางการป้องกันดูแลสุขภาพ Heavy metal toxicity : Prevention and Intervention” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสังวาล สาตะรักษ์ จาก Queensland University ประเทศออสเตรเลีย การนำเสนอผลงานวิชาการตามกลุ่มย่อย(Session) และการจัดแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้านต่างๆ

ประมวลภาพ

TOP