ข่าวเด่น

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯมวล.

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ และเขตหอพักนักศึกษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ตรวจเยี่ยม อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการเตรียมการการเปิดให้บริการเบื้องต้น ในรูปแบบของโรงพยาบาลนำร่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้นคณะผู้บริหารเดินทางไปยังพื้นที่การก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างฯ จากนายธนากร วันธนาภรณ์ ที่ปรึกษาควบคุมงาน บ.นิติบุคคลร่วมทำงาน พีคิวทีเอส จำกัด โดย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำชับให้ผู้ดูแลการก่อสร้างดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากศูนย์การแพทย์ดังกล่าวจะเป็นที่รองรับประชาชนภาคใต้ตอนบนที่จะเข้ามาใช้บริการต่อไปในอนาคตหลังจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ตรวจสอบสภาพภูมิทัศน์และอาคารหอพักนักศึกษา อาคารศูนย์อาหารกลางคืน อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP