ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Queensland ออสเตรเลีย และ University of Malaya มาเลเซียเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสังวาลย์ สาตะรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระนุช นิสภาธร Department of Parasitology , Faculty of Medicine , University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิชาการสุขภาพ” ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP