ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Queensland ออสเตรเลีย และ University of Malaya มาเลเซีย