มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี