ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่ามา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์การแพทย์ การบริหารงานบุคคล การจัดการงบประมาณ งานโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล ตลอดจนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการให้บริการผู้ป่วยในแผนกต่างๆ อาทิ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ห้องเจาะเลือด ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก แผนกไอซียู งานซักฟอก และอื่นๆ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 เตรียมพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่จะเข้ามาใช้บริการต่อไปในอนาคต

อนึ่ง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ศูนย์การแพทย์ฯ แห่งนี้เป็นอาคารสูง 16 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2542 เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,515 คน ดำเนินกิจการในลักษณะพึ่งตนเอง เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถาบันในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และคณะอื่นๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปีที่เปิดให้บริการ ได้ตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านการรักษา ปัจจุบันเปิดให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งสิ้น 15 สาขา

การศึกษาและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความร่วมมือในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP