ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเสนอ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการกราบทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามวาระเป็นเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ั้ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP