นายแพทย์มงคล ณ สงขลา : การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางสุขภาพของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21