ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นแบบบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8