อธิการบดีและคณะผู้บริหาร พบปะสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย