ข่าวทั่วไป

อธิการบดีและคณะผู้บริหาร พบปะสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร พบปะสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ประมวลภาพ

TOP