รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท - ป.เอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) รอบ 2