ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ พบ ๒ ศิลปิน “วงพัทลุง” และ “ฅ.วงด้ามขวาน”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงาน “วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๙” ภายใต้หัวข้อ “ภาษาถิ่นในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง” ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน / รายงานตัวผู้เข้ารับรางวัลแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ
๑๓.๐๐ น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ)
ประธานเปิดงาน รักษาการแทนอธิการบดี (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
๑๓.๓๐ น. -พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันร้อยกรองและมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
-พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
-พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔.๐๐ น. เสวนา “ภาษาถิ่นในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง : ภาษาถิ่นในเพลง”
วิทยากร เทอดพงศ์ เภอบาล (พงศ์ วงพัทลุง)
โอ พารา (นักแต่งเพลง, เจ้าของค่ายเพลงพาราฮัท)
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๕.๓๐ น. เสวนา “ภาษาถิ่นในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง : จากวันนั้น...ถึงวันนี้ ในวิถีเพลงใต้”
วิทยากร ผศ.ยงยุทธ ดำศรี (ศิลปินวงด้ามขวาน, อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
อาจารย์ภิญโญ เพชรแก้ว, อาจารย์มงคล เลาหภิวัฒน์ และคุณนคร ศรีรัตน์
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
๑๗.๐๐ น. ชมการแสดงจากศิลปินวงด้ามขวาน และวงพัทลุง
๑๘.๓๐ น. มอบของที่ระลึกวิทยากร / ปิดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๙

 


แบบตอบรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๕๙”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ Email : cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP