ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 1/25๕9 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ในกลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1. รายชื่อ
(1) นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล
(2) นายราชัน ฉ้วนเจริญ

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ข. ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ) : ไม่มีผู้การพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบ


TOP