ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ