ข่าวเด่น

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในประเด็นว่าด้วย การเยียวยาผู้รับเหมาถมดินจากสัญญาก่อนหน้า การแก้ปัญหาทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมทางเท้าตลอดแนวถนนสู่ศูนย์การแพทย์ฯ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและยินดีสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเต็มที่

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP