กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์