ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/๒5๕9 ในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชา
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
008 นางสาวกรกนก ชูทก

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
001 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
012 นายจักรินทร์ ปริมานนท์

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
001 นางสาวมลฑา เพ็ชรสุวรรณ
006 นางสาวธัญรัตน์ เบญจกุล
009 นางสาวจักรินทร์ ปริมานนท์
102 นางสาวชลิดา เชิดโฉม

ในการนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

- เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
- เวลา 14.00 น. สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- เวลา 14.30 น. สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อนึ่ง หากผู้สมัครคนใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบในครั้งนี้


TOP