ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/๒5๕9 ในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
004 นายวัชระ วัฒนาวนิช
006 นายด้านนิยาน สตน

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
005 นายสุรศักดิ์ สีชุม

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
001 นางสาววริศรา แสงคำลือ

ในการนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

- เวลา 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- เวลา 15.30 น. สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- เวลา 16.00 น. สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

อนึ่ง หากผู้สมัครคนใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบในครั้งนี้


TOP