ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินการดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ภายในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหัวหน้าโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคใต้ เป็นตัวแทนเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในครั้งนี้ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถึง โทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นการสื่อสารสถานการณ์จากผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านสถาบันครอบครัวและด้านสังคม อันจะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิกและตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งเพื่อสื่อสารสาธารณะให้ทราบถึงข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผลการดำเนินงานที่สำคัญในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เช่น จัดตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ปรึกษา,การเคลื่อนไหวต่อสาธารณะกรณีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดแสดงดนตรี จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย,การจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความตระหนักรู้เท่าทันปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจน ไม่รับทุนสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประมวลภาพ

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP