ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อธิการบดีย้ำ พร้อมบ่มเพาะทุกคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในการปฐมนิเทศกับนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 19 ว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ด้วยความรัก ความยินดี ขอต้อนรับสู่บ้านหลังใหญ่แห่งนี้ ที่มีแต่ความอบอุ่นเพื่ออนาคตของครอบครัว ของตัวเองและประเทศชาติ ในส่วนของฝ่ายบริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคน มีความพร้อมที่จะมุ่งมั่นตั้งใจและจะทำงานกันอย่างหนัก เพื่อบ่มเพาะดูแลนักศึกษาทุกคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยทั้งในการเรียนและการทำงาน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว โดยระหว่างการเรียนควรทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยจะทำให้นักศึกษามีจิตสาธารณะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติดี ปฏิบัติดี มีความกตัญญูต่อครอบครัวและประเทศชาติ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะในการแข่งขันสูง โดย 4 คุณลักษณะสำคัญที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต้องมี ประกอบด้วย ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย

“ชีวิตในรั้วสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต 4 ปีหลังจากนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่งสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย มีความกตัญญูต่อครอบครัวและประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในการเรียน การทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าวในตอนท้าย

โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคลากร โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมผู้ปกครองพบคณบดี การรายงานตัวของนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ประชุมเชียร์ การบำเพ็ญประโยชน์ การรับขวัญน้อง กิจกรรมสำนักวิชา และการทำบัตรนักศึกษาใหม่

ทั้งนี้ในช่วงเช้าก่อนกิจกรรมการปฐมนิเทศ ได้มีการกิจกรรมการเคารพธงชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์จาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างอบอุ่น บริเวณเสาธง ตราสัญลักษณ์ จภ. ด้านหน้าอาคารบริหาร ของ ม.วลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP