ข่าวสุขภาพและกีฬา

สรุปผลการแข่งขันวิคเตอร์แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 2559

สรุปผู้ที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันวิคเตอร์แบดมินตันสยามนครธานี วลัยลักษณ์โอเพ่นครั้งที่ 1 2559

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศ ปุริม โสภณพลศาล (ตรังจูเนียร์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชยภัทร พิบูลย์ (สยามนครธานี)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภฤศ ถิระรุ่งเรือง (รัตนรังสรรค์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง (ตรังจูเนียร์)

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วรัทยา ไชยประพันธ์ (Gold Racket)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปุญญิศา ทองเนื้อสุข (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นรัช หิรัญ (KTR)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิรพรรณ พลมานพ (KTR)

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศิรวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ (ตรังจูเนียร์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภัฎ วิทูรสุชยา (Gold Racket)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธิติสรณ์ กาญจนาวิบูลย์ (หงษ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พศิน วุฒิพงศ์ (ตรังจูเนียร์)

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วรัทยา ไชยประพันธ์ (Gold Racket)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปุญญิศา ทองเนื้อสุข (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุพิชญา มณีโชติ (เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รวิสรา รัตนบุษยาพร (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฉัตรนคร ทิพยพงศ์ (เทศบาลเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณรรศ เกิดมณี (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศิโรตม์ บุญสม (Gold Racket)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐดนัย มณีสว่าง (Gold Racket)

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จิดาภา ฐานะกาญจน์ (สยามนครธานี)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาธิตา สิวายะวิโรจน์ (KTR)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปิ่นฉัตร ทองเนื้อสุข (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ติณณา สายเมรา (ตรังจูเนียร์)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เพชร จันทร์พุ่ม (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณัชพล สิวายะวิโรจน์ (KTR)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธงชัย ชมจันทร์ (รัตนรังสรรค์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุปรีชา ปรีชาสุทธิกุล (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สุธาสินี บัวแก้ว (ไชยา)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จิดาภา ฐานะกาญจน์ (สยามนครธานี)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปพัชญา ตั้งเสรีวงศา (ยะลา)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พรศิริ ชัยวิเศษ (ตรังจูเนียร์)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เพชร จันทร์พุ่ม (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทศพร อึ๊งพลาชัย (รัตนรังสรรค์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธงชัย ชมจันทร์ (รัตนรังสรรค์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุปรีชา ปรีชาสุทธิกุล (ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฐิตาภา พรหมศรี (หาดใหญ่)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐวิภา สุวัณจรรยากุล (รัตนรังสรรค์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พรศิริ ชัยวิเศษ (ตรังจูเนียร์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คีตนาฏ สองทิศ (ตรังจูเนียร์)

รุ่น มือ S
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เซาฟี เฮงตาแกะ + จิรฐิติกร สินวราวิวัฒน์ (ยะลา)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พิสิษฏ์ ไชยนาเคนทร์ + พรชัย พรหมเดช (SCG 1995 สุราษฎร์ธานี)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธัญวัฒน์ กะดังงา + ฉัตรนคร ทิพยพงศ์ (เทศบาทเมืองทุ่งสง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อนุชา พวงมณี + นางรสนันท์ พวงมณี (PK arena)

รุ่นมือ P
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เพชร จันทร์พุ่ม + นโม วชิรพันธ์ (ชมรมแบดมินตันครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิวัฒน์ ทองสุวรรณ + สิรพิชญ์ ขวัญนาค (ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนิ มุสิกรัตน์ + กชกร ปัตติศานต์ (เพนกวินแบดมินตัน)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติพรรณ หวันโส๊ะ + บันชา เผือกพันธ์ (เพนกวินแบดมินตัน)

รุ่นมือ C
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ธนยศ สนามทอง + ชยุตพงธกรณ์ จันทร์มนตรี (SINGHA HH)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศิวกร สังฆรักษ์ + ธนากร หอมจันทร์
(ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พัธรวิชญ์ เกตุชาติ + พีรวิชญ์ สายแก้ว
(ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพชร จันทร์พุ่ม+สุปรีชา ปรีชาสุทธิกุล
(ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)

รุ่นมือ C+
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ยอดชาย เหล่าเทิดพงษ์ + ชาญยุทธ สันติภราภพ
(แกรนนูลาร์ By c.yod/สยามฯ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 สุราษฎร์ ควรหาเวช + มธุรดา แซ่เขา
(หาดใหญ่)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สงคราม ควรหาเวช+ พรชัย พรพัฒนอนันต์
(สยามนครธานี)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ธนากร หอมจันทร์+ธนบดี ทองสร้อย
(ชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราช)

รุ่น หญิงคู่มือใหม่
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิริรินทร์ สัญญาณเสนาะ+ ผกาวดี รักบุญ (สยามนครธานี)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วาริศา อาชีวระงับโรค, มุธพจนา ว่องไวยุทธ์ (ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภัสราภรณ์ แซ่หนา, สุขุมาล กล่ำแสงใส (ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นีรนุช วีระวงศ์ +อภิชญา โสภาเลิศ (เพนกวินแบดมินตัน)


รุ่นอาวุโส อายุรวมไม่น้อยกว่า 100 ปี
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วิชัย+ชลิชณธัญญ์ (สยามนครธานี)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ธนากร+ธวัชศักดิ์ (เทศบาลท่าข้าม)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปัญญา+นพพร (PK arena/ม.วลัยลักษณ์)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จรัญ+ศักดิ์ระพี (นครศรีธรรมราช)


TOP