ข่าวการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ ASEAN FUTURE LEADERS SUBMIT ครั้งที่ 4ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งนักศึกษาไปเข้าค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำในโครงการ ASEAN FUTURE LEADERS SUBMIT ครั้งที่ 4 เป็นเวลา 11 วัน ในระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2559 ณ The Higher Education Leadership Academy under the Ministry of Higher Education (AKEPT) กรุงกัวลาลัมเปอร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอีก 3 แห่ง คือ Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Utara Malaysia (UUM), และ Prince of Songkla University (PSU)

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จำนวน 170 คน โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ร่วมอภิปรายและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำที่ดีที่พึงประสงค์ รับฟังข้อคิดมุมมองใหม่ๆ จาก Keynote Speaker ทั้งจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจอันดีที่มีต่อกัน และการสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นเยาว์ต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพ

TOP