ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ อบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 ข้าราชการทั่วประเทศแห่เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 ข้าราชการทั่วภาคใต้เข้าร่วม ด้านประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ฝากข้าราชการทุกคนนำหลักคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในหน้าที่การทำงานและการดำเนินชีวิตดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ว่า ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และระหว่างข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปด้านนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ บรรยายพิเศษในหัวข้อคุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข โดยมีใจความสำคัญว่า ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ซึ่งหากดูที่มาที่ไปจะพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากคนขาดคุณธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวจะเป็นพลังในการค้ำจุนสังคมนี้ ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูคุณธรรมของคนให้เข้มแข็งขึ้นมา และจะช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราได้“ในขณะนี้มีข้าราชการซึ่งเป็นกำลังหลักของบ้านเมืองจำนวนเกือบ 2 ล้านคน ขอให้ข้าราชการทุกคนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประพฤติปฏิบัติทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต และทำงานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเป็นที่พึ่งของประชาชน เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ” ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP