ข่าวเด่น

นักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสและมาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยน ที่ ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก University of Angers ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 3 คน และนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 คน ซึ่งเดินทางมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559

อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Angers และ Universiti Putra Malaysia ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะเป็นการเปิดประตูให้นักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ได้เรียนรู้โลกภายนอก ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว

ทั้งนี้เชื่อว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว จะทำให้นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ได้รับสิ่งที่ดีทางการศึกษากลับไปอย่างแน่นอน สิ่งที่สำคัญนอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้วิธีคิด ศิลปวัฒนธรรม อาหาร ความเชื่อ ศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายของคนไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้เรียนรู้ด้วย ขอให้ใช้เวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างคุ้มค่าและสมดังที่คาดหวัง ตลอดจนรักษาสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกันตลอดไปสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Angers ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 3 คน ประกอบด้วย Miss Céline Redureau Miss Marie L’Huissier และ Miss Ariane Dubois ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จะทำการศึกษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 และฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสิชล ในระหว่างวันที่ 1 - 26 สิงหาคม 2559 โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย จะเข้าศึกษา/วิจัยระยะสั้นกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย Mr. Arif Deuraseh นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา Chemical and Environmental Engineering มี รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล และอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นที่ปรึกษา และ Miss Amira Deuraseh นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา Computer and Communication System Engineering มี ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง เป็นที่ปรึกษา

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP