ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบปริญญาตรีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 30 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet และ Email ได้ดี
5. ใช้ภาษาไทยได้ดี หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. สามารถเดินทางมาทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้ทุกวันในเวลาราชการ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นได้
8. สามารถลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงได้
9. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย การประสานงาน และการทำการเงินบัญชีเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานหน่วยงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
2. ดูแล จัดการงานธุรการทั่วไป ได้แก่ งานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ
3. จัดประชุม สรุปประเด็น และจัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
4. วางแผนและจัดระบบการลงเยี่ยมพื้นที่โครงการวิจัย
5. ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
6. รวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ของโครงการวิจัย
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย

ค่าตอบแทน
1. เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาโครงการวิจัย 12 เดือน (มีโอกาสต่ออายุ ขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยในปีงบประมาณถัดไป)
2. ช่วงประเมินงาน 1 เดือน

ใบสมัคร download ได้จาก
https://www.dropbox.com/s/nx57k54mxjfpf7b/16-07-27%20RA%20application.docx?dl=0 หรือ https://www.dropbox.com/s/7ry0rwm2l4agqnx/16-07-27%20RA%20application.pdf?dl=0

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหลักฐานการเรียนจบปริญญาและทะเบียนผลการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
7. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
8. หลักฐานในการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับผู้ชาย)

กำหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2559 รับสมัคร
12 สิงหาคม 2559 แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
15 สิงหาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ
16 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
18 สิงหาคม 2559 เริ่มปฏิบัติงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ได้ที่
ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 9
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 083-656-4582
Email: saengow.udomsak@gmail.com


TOP