ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ "๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25th WU Anniversary" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
"๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  25th WU Anniversary"
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

หลักการและเหตุผล
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
และในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๕ ของการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดโครงการ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ทางสื่อ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป


หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ๑ คน ส่งได้  มากกว่า ๑ ผลงาน
 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยข้อความ " ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  25th WU Anniversary"
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • การออกแบบไม่จำกัดสีไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

 

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • ส่งผลงานภาพสีขนาด A4 พ้อมแนบไฟล์ ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .AI และ .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน ๑ แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
 • แต่ละแบบต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด
 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของงานครบรอบ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี เพียง ๑ ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถศึกษาข้อมูลของคณะได้ที่เว็บไซต์ www.wu.ac.th ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก เป็นต้น หลักเกณฑ์ในการตัดสิน แบ่งออกได้ดังนี้

 • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

รางวัล
เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศลำดับ ๑ เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐  บาท
รองชนะเลิศลำดับ ๒ เงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท
หมายเหตุ

 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยส่งมาที่  ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑  (วงเล็บที่มุมซองว่า การประกวดตราสัญลักษณ์ Logo 25 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานเข่าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หากส่งไปรษณีย์  ให้ถือวันทัประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศผลการตัดสิน
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

การติดต่อสอบถาม
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐
Facebook : WalailakUniversity


TOP