ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดการฝึกอบรมและฝึกอบรมตามแผนงานของโครงการฯ ให้กับสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
2. จัดทำเอกสารและแผนการฝึกอบรม
3. ติดตามผลการดำเนินงานหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานการแก้ปัญหาระหว่างผู้ใช้ระบบกับทีมงานโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ
4. เรียนรู้และทดสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่โครงการมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีวุฒิปริญญาตรีด้านการจัดการสารสนเทศ , สารสนเทศศึกษา , การจัดการสารสนเทศดิจิทัลบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตามแผนงานที่กำหนด (มีค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกพื้นที่)
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อจัดการเอกสารสำนักงานได้ดี (Microsoft Office) โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรม และสื่อนำเสนอเพื่อการอบรม
5. มีประสบการณ์ในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) หรือมีความรู้พื้นฐานด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และมาตรฐานการลงรายการของระบบห้องสมุด เช่น MARC๒๑, AACRII, ISBD, DC Metadata , RDA และ Dublin core Metadata
6. ประจำที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท (ทดลองงาน 6 เดือน) หลังประเมินทดลองงานปรับเงินเดือนเป็น 17,400 บาท

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2.สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
การสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซนG1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0 7567 2299 ,0 8647 88442 โทรสาร 0 7567 2958

2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ สิงหาคม 2559 โดยส่งไปที่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซนG1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

3. ส่ง Resume มาที่อีเมลล์ walai.support@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.walaiautolib.com

TOP