รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์