ม.วลัยลักษณ์จัดงานวันภาษาไทยปี ’๕๙ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและหันมาสนใจ ใช้และอนุรักษ์ภาษาถิ่น