หลักสูตร

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

                        ภาษาไทย                      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ                 Master of Arts Program in English    

ชื่อปริญญา    

                        ภาษาไทย                      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

                                                            ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ                 Master of Arts (English)

                                                            M.A. (English)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคมโลก เพราะเป็นภาษากลางที่คนต่างภาษาและวัฒนธรรมใช้ติดต่อสื่อสารกัน จึงมีความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทนานาชาติอย่างน้อย 2 ด้าน ด้านแรกเพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง มีความพร้อมที่จะเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของยุคสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ด้านที่สองเพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อการอาชีพและการทำงานด้านการสื่อสารลักษณะต่างๆ  จนถึงขั้นพร้อมจะเข้าสู่เวทีการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเข้มข้น มีแง่มุมหลากหลาย และซับซ้อน รวมทั้งมีรูปแบบปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่หลากหลายขึ้น เช่น ผู้ลงทุนทางธุรกิจ ผู้เข้ามาทำงาน ผู้เข้ามาอยู่อาศัย  ผู้เข้ามาศึกษา ผู้เข้ามาท่องเที่ยว รวมถึงการที่เราออกไปอยู่ยังต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับสูง มีความเข้าใจวัฒนธรรม  ความรู้สึกนึกคิด  และสร้างความพึงพอในการอยู่ร่วมกันกับผู้คนต่างวัฒนธรรมที่มีความเป็นมาหลากหลาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงทั้งในแง่ของการเป็นผู้สอนภาษา เป็นนักวิจัยภาษา และการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษและทราบข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง  สามารถอธิบายเชื่อมโยงถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและการอยู่ร่วมกันของคนต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะทางภาษาสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาในการติดต่อทางธุรกิจระดับสูงได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิจัยทางภาษา ทั้งในแง่ของการใช้และการพัฒนาทักษะทางภาษา การเรียนการสอนภาษา การเชื่อมโยงของภาษากับสังคมวัฒนธรรม และการใช้ภาษาในบริบทเชิงธุรกิจ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มีมาตรฐานระดับสากล  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน  ได้รับการยอมรับว่ามีความเข้มแข็งทางวิชาการ บัณฑิตที่จบการศึกษามีศักยภาพสูง

2. มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย

ลักษณะการเรียนการสอน

หลักสูตรนี้มีปรัชญาด้านการเรียนรู้ที่เรียกว่า   การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ด้วยกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner-centred Approach) และเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning) โดยหวังว่าด้วยเป้าหมายและกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวทางหลักสูตรจะสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะทางภาษาระดับสูง และมีศักยภาพในการวิจัยทางภาษาและทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาษา  และเพื่อความสะดวกของผู้เรียนในแต่ละรุ่น ตารางเรียนจะมีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามความเห็นชอบของนักศึกษาส่วนใหญ่

คุณลักษณะของมหาบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา

มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านภาษาในระดับสูง สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการประอาชีพได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์บรรยากาศการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่แตกต่างกันได้ เป็นผู้ที่มีสายตากว้างไกล เนื่องจากสามารถใช้ภาษาอังกฤษศึกษาเรื่องราวใหม่ๆ  ได้ทุกด้าน อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้ของตนออกสู่สังคมระดับกว้างได้ด้วยภาษาอังกฤษของตน

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

บัณฑิตจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ   เลขานุการในบริษัทต่างชาติ และอาชีพอื่นๆ ที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่โดดเด่น 

Link : สำนักวิชาศิลปศาสตร์


TOP