หลักสูตร

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Health

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

                        ชื่อย่อ    : ส.บ.

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม  : Bachelor of Public Health

                        ชื่อย่อ    : B.P.H.

 

ลักษณะการเรียน

        จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้จากชุมชน ใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้กรณีศึกษา ฝึกภาคสนามและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ตามขอบเขตวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ไว้ดังนี้ “การกระทำการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษา การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ การบำบัดโรคเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพให้แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม” 

 

แนวทางในการประกอบอาชีพ

         สามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย

         1.ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด/กำกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ

         2.ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

         3.ประกอบวิชาชีพอิสระด้านสาธารณสุข

 

แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

         สามารถศึกษาต่อในหลักหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารงานสาธารณสุข สังคมศาสตร์การแพทย์ ประชากรศาสตร์ ชีวสถิติ ระบาดวิทยา อนามัยครอบครัว อนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสุขภาพ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นสหสาขาวิชา

Link : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


TOP